Monika BóÄbiak

1e1713dcf57d-567A8967net_horz_1024x768.jpg

Monika BóÄbiak

@scout__models

https://www.instagram.com/scout__models/

Country

Poland

State / Region

Mazowieckie

Model Agency

ABOUT

MojóÄ drogóÈ z scoutingiem zaczóȁäam 2 lata temu i z czasem udawaäo mi sióÈ znajdowaóö modelki kt’_re podobaäy sióÈ agencjom dla kt’_rych scautowaäam . Je_dziäam do r’__nych agencji i poznawaäam fantastyczne szefowe agencji kt’_re na prawdóÈ wiedzóÄ co robióÄ i dbajóÄ o modelki _eby ich kariera rozwinóȁäa sióÈ jak na najwy_szym poziomie

Monika, what are your passion and aspiration in life? How did you start as a Model Agency?

MojóÄ pasjóÄ jest : moda , scouting , ksióā_ki .

Who is your inspiration in life Monika? How do you stay inspired as a Model Agency?

hym mojóÄ inspiracjóÄ jest Pani Katarzyna Sawicka szefowa jednej z najlepszej agencji modelek w Polsce GAGA models .

We all make mistakes Monika; we wish we could take back. What was the mistake you made in the past that you wish you can take back?

ŽaäujóÈ _e nie zaczóȁäam scautowaóö wcze_niej i _e m’_j angielski nie jest na najwy_szym poziomie

Monika, How do you describe yourself in terms of working with clients?

Hym my_lóÈ _e dobrze , dziewczyny mi ufajóÄ dlatego äatwiej jest nawióÄzaóö z nim kontakt i zaproponowaóö pracóÄ jako modelki . Agencje sóÄ zadowolone z mojego scautowania wióÈc my_lóÈ _e wszystko zmierza w dobróÄ stronóÈ :)

Please tell us, Monika, how do you prioritise work, social life, friends, and family?

Najwa_niejsza jest dla mnie moja rodzina a w szczeg’_lno_ci m’_j synek Szymek kt’_ry ma 4 latka . P’__niej praca i na ostatnim miejscu znajomi choóö staram sióÈ pogodzióö wszystkie aspekty mojego _ycia po r’_wno

Monika, please give us an example of a time when you were able to persuade someone to see things your way at work successfully.

OstatnióÄ modelkóÄ kt’_róÄ udaäo mi sióÈ wyszukaóö dla agencji modelek jest Kasia K kt’_ra podpisaäa kontrakt z agencjóÄ modelek Mango models . Mam nadzieje _e nie däugo bóÈdóÈ mogäa zobaczyóö jej testy n a stronie agencji

Monika, please tell us about your proudest professional accomplishment as a Model Agency.

Hym nie mam jeszcze takowego ale uwa_am _e ka_dy sukces mojej modelki w agencji z kt’_róÄ wsp’_äpracuje jest te_ moim sukcesem dlatego _e jednak wskazaäam drogóÈ mäodej dziewczynie i pokazaäam _e jednak nadaje sióÈ na modelkóÈ i pomogäam sióÈ w jakiej_ czóȁ_ci sióÈ nióÄ staóö

Monika, please give us an example of a time you were able to be creative with your work. What was exciting or difficult about it?

Najbardziej ekscytujóÄce dla mnie byäo to _e zapraszaäy mnie szefowe agencji _eby_my mogäy sióÈ poznaóö i porozmawiaóö o mojej pracy

What advice would you give to the people who want to be successful as a Model Agency?

My_lóÈ _e przede wszystkim pasjóÈ i chóÈci do scoutowania bo nie zawsze szybko i äatwo mo_na znale_óö potencjalnóÄ modelkóÈ czasami to wymaga czasu i determinacji .

Photo Credits:

nie znam,

Gallery Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more


Gallery Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more